مهندس کلایی

تیونینگ کار – تعمیرکار و برنامه ریز ایسیو – مربی و داور مسابقات فنی و حرفه ای

سوابق کاری :

مربی و داور مسابقات فنی و حرفه ای

برقکار و تون آپ حرفه ای

تعمیرکار تخصصی ایسیو

آموزش دیده در کشور های ترکیه – عراق – ارمنستان