مهندس عرب

طراح و ریمپ کار و برنامه ریزی ایسیو  – فروشنده دیاگ به اکثر تعمیرکاران خودروهای سواری و سنگین

سوابق کاری :

مدیر ایرانیان دیاگ

مدیر اسپک دیاگ

مدیر یزد دیاگ

کارشناس فنی اسبق نمایندگی گواه 

مدیر چیپ اسپید

مدیر سایت بزرگ ایرانیان ایسیو