حذف سیستم DPF-DPD-EGR

حذف سیستم DPF-DPD-EGR

 

به دلیل کیفیت پایین گازوییل های تولیدی در ایران ، اکثر خودروهای دیزل هزینه های سرسام آوری جهت تعمیر و نگهداری میبایست پرداخت کنند.

چیپ اسپید توانایی حذف و غیر فعال کردن اصولی سیستم های زیر را دارد:

سیستم EGR – دود خروجی اگزوز را برای سوخت به داخل موتور انتقال میدهد.

سیستم DPD – کاتالیزگری می باشد که براساس پخش ذرات خروجی اگزوز کار میکند .

سیستم DPF – کاتالیزگری می باشد که براساس جذب ذرات خروجی اگزوز کار میکند

 

چیپ اسپید