افزایش قدرت موتور فوتون تونلند دیزلی

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

سعید رضائی

تاریخ

تاریخ و مدت

03 مهر 1402  |  2 ساعت

Location

محل پروژه

مرکز کوانتوم کلائی

ریمپ فوتون تونلند دیزلی

شامل »

  • حذف سیستم DPF اگزوز فوتون
  • ریمپ و افزایش قدرت و توان موتور
  • پایین اوردن دمای فن با نرم افزار