دسته: انواع پست ها

ریمپ بعد از مدتی از بین میرود و خودرو به حالت عادی بازمی گردد؟

بله . بستگی به ایسیو خودرو دارد . ضمن اینکه زمانی که شما خودروی خود را برای ریست فکتوری به...

مقدار مبلغ پرداخت شده بازگردانده می شود؟

مقدار مبلغ پرداخت شده بازگردانده می شود؟ حتی در تعمیرگاه های عادی باز و بست کردن ایسیو و صرف زمانی...