منظور از ریمپ چیست؟
ریمپ نوعی از برنامه نویسی و تنظیم مجدد ایسیو (کامپیوتر خودرو) با استفاده از الگوریتم های پیشرفته و ایجاد تغییرات در جداول آن مانند پاشش سوخت، آوانس جرقه زنی و غیره جهت افزایش چشمگیر شتاب، توان و گشتاور تولیدی موتور است.
در پروسه ریمپ، خودرو و ECU این تغییرات با توجه به شرایط خاص یک کشور (سوخت،آب و هوا) حداکثر سازگاری را پیدا می کنند و به طور همزمان نقاط ضعف بنیادین خودرو برای کسب حداکثر راندمان رفع می شوند.
این کار را مجموعه ما به صورت تخصصی و فقط روی فایل اصلی ماشین انجام میدهد .
توجه شود : فایل های کپی که از ماشین های دیگر کپی برداری میشود و روی ماشین ریخته میشود باعث خرابکاری روی موتور به مرور زمان خواهد شد.