مقدار توان خروجی خودرو بعد از ریمپ

برای هر خودرو خاص به طور دقیق نمی توان گفت. اما به طور کلی شاهد 10 تا 15 درصد افزایش در قدرت موتور (HP)  و گشتاور (Torque) و 10 تا 15 درصد افزایش در شتاب خودرو بدون تعویض و افزودن هیچ قطعه فیزیکی به خودرو می شود.