شرایط برگشت وجه ریمپ :
بعد از ریمپ و تست خودرو، در صورتی که شما از تغییرات و بهبودهای حاصل شده رضایت کامل نداشته باشید، مبلغ پرداختی به شما برگشت داده می شود.