ریمپ خودرو با سوخت گاز مایع (LPG)

در حال حاضر برنامه ای برای ارائه این سرویس نداریم. زیرا جامعه آماری این خودروها کوچک است و به علت افت توان موتور در حالت ‏استفاده از گاز نمی توان نتیجه رضایت بخشی از تیونینگ خودرو گرفت.‏