بله . بستگی به ایسیو خودرو دارد . ضمن اینکه زمانی که شما خودروی خود را برای ریست فکتوری به تعمیرگاه دیگری میبرید تعمیرکار می تواند ریست خودروی شما را انجام و به حالت عادی برگرداند.