در فواصل زمانی کوتاه تر بعد از ریمپ نیازاست خودرو را چک و بازدید کنیم؟
‏نیازی نیست چک و بازدید شود. به دلیل اینکه برخی از رانندگان بعد از ریمپ خودرو خود تصور می کنند به جهت افزایش گشتاور و قدرت موتور حاصل شده، موتور خودرو بار و فشار ‏بیش تری را تحمل می کند در حالی که این فرضیه صحت ندارد.

برای روشن شدن مطلب به مقایسه عملکرد خودرو در قبل و بعد از ‏ریمپ کردن می پردازیم. در یک تست مشخص شد خودرو قبل از ریمپ در دنده 3 با دور موتور 3000 حرکت می کند اما ‏بعد از ریمپ خودرو با دنده 4 و با دور موتور 2000‏‎ ‎و با کشش بیش تر حرکت می کند، در واقع بار و فشار روی موتور نه تنها افزایش بلکه ‏کاهش یافته است زیرا منحنی گشتاور در محدوده گسترده تری قابل دسترس است در نتیجه نیاز به تعویض دنده کمتر می شود و دنده مرده پیش نمی آید.

همچنین با کاهش دمای موتور، فشار از روی سیستم ‏خنک کننده موتور برداشته میشود و کارایی سیم کشی روی موتور دچار افت نمیشود.‏