انواع استیج ریمپ

سه استیج شهری (Civic)، ریمپ هماهنگ با قطعات افترمارکت (Aggressive) و مسابقه ای (Advanced)