امکان برگشت به حالت استاندارد خودرو بعد از ریمپ وجود دارد؟
بله. ایسیو خودرو یک کامپیوتر داخلی (On-board) است و مانند هر کامپیوتر دیگری امکان برنامه ریزی مجدد و تغییر در نرم افزار را دارد.ما از فایل ‏دامپ (اطلاعات ایسیو) خودرو شما یک کپی ‏(Backup)‏ ایمن داریم و هر زمان که اراده کنید می توان خودرو را به حالت استاندارد کارخانه ای برگردانیم.