اعضای شرکت


طراح و ریمپ کار و برنامه ریزی ایسیو - فروشنده دیاگ به اکثر تعمیرکاران خودروهای سواری و سنگین


تیونینگ کار - تعمیرکار و برنامه ریز ایسیو - مربی و داور مسابقات فنی و حرفه ای


طراح و ریمپ کار و برنامه ریزی ایسیو - فروشنده دیاگ به اکثر تعمیرکاران خودروهای سواری و سنگین


تیونینگ کار - تعمیرکار و برنامه ریز ایسیو - مربی و داور مسابقات فنی و حرفه ایتیونینگ کار - تعمیرکار و برنامه ریز ایسیو - مربی و داور مسابقات فنی و حرفه ای


طراح و ریمپ کار و برنامه ریزی ایسیو - فروشنده دیاگ به اکثر تعمیرکاران خودروهای سواری و سنگین